Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.569 thủ tục hành chính.

Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư (Đối với các dự án do UBND xã đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện thẩm tra) - Hà Tĩnh
Quyết toán dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư (hoặc chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án do Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường) - Hà Tĩnh
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính - Hà Nam
Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (Đối với các dự án do cấp tỉnh, huyện, xã quyết định đầu tư) - Hà Tĩnh
Quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành, chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư - Hà Tĩnh
Quyết toán hạng mục hoàn thành thuộc các dự án sử dụng vốn Nhà nước do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư - Hà Tĩnh
Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư - Hà Tĩnh
Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh - Hà Nam
Chi ngân sách cho cá nhân, tổ chức cấp thành phố không phải là đơn vị dự toán phải trình Ủy ban nhân dân thành phố - Cần Thơ
Trả lại tài sản trong hoạt động quản lý hành chính - Hà Nam
Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự - Hà Nam
Giải quyết khiếu nại lần hai trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính - Hà Nam
Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính - Hà Nam
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự - Hà Nam
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính - Hà Nam
Trả lại tài sản trong hoạt động thi hành án dân sự - Hà Nam
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự - Hà Nam
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự - Hà Nam
Thẩm định dự toán, bổ sung ngân sách hành chính sự nghiệp - Đồng Nai
Thẩm định và phê duyệt quyết toán Hành chính sự nghiệp - Đồng Nai

Menu