Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 535 thủ tục hành chính.

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - ĐắkLắk
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - ĐắkLắk
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam - Điện Biên
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (trường hợp có yêu cầu đăng ký thay đổi tên của bên thế chấp) cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam - Điện Biên
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (Khi có sự thay đổi tên của bên nhận thế chấp mà không thuộc trường hợp thay đổi loại hình doanh nghiệp hoặc thay đổi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất) cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam - Điện Biên
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (Khi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có sự thay đổi loại hình doanh nghiệp) cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam - Điện Biên
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Ninh Thuận
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Ninh Thuận
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Cà Mau
Xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Cà Mau
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương lai - Cà Mau
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Cà Mau
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Cà Mau
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Cà Mau
Xóa đăng ký thế chấp - Cà Mau
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký - Cà Mau
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Cà Mau
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Cà Mau
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Cà Mau
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Cà Mau

Menu