Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 415 thủ tục hành chính.

Thẩm định lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn - An Giang
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch - Ninh Thuận
Thẩm định lại cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch - An Giang
Thẩm định lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn - An Giang
Thẩm định lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao cho khách sạn - An Giang
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn - An Giang
Thẩm định lại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - An Giang
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - An Giang
Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn, 1 sao, 2 sao - Quảng Ngãi
Thủ tục Thẩm định hồ sơ xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên - Quảng Ngãi
Thẩm định hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch từ hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp trình Tổng cục Du lịch thẩm định xếp hạng - Quảng Nam
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ hạng 1 sao đến hạng 2 sao - Quảng Nam
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ hạng đạt tiêu chuẩn - Quảng Nam
Đề nghị Tổng cục Du lịch xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp - Quảng Nam
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng Đạt tiêu chuẩn - Quảng Nam
Tái thẩm định cơ sở lưu trú du lịch từ hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp trình Tổng cục Du lịch thẩm định xếp hạng - Quảng Nam
Tái thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn - Quảng Nam
Tái thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ hạng 1 sao đến 2 sao - Quảng Nam
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ hạng 1 sao đến hạng 2 sao - Quảng Nam
Tái thẩm định, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng Đạt tiêu chuẩn - Quảng Nam

Menu