Đang xem kết quả 1 đến 10 trong tổng số 10 thủ tục hành chính.

Cấp hỗ trợ sau đầu tư \Thanh lý Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư - Gia Lai
Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Trường hợp chủ đầu tư bán dự án đang được hỗ trợ sau đầu tư - Gia Lai
Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\tổ chức tín dụng điều chỉnh Hợp đồng tín dụng, gia hạn nợ; điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, thời hạn cho vay, thời hạn thu nợ, lãi suất vay vốn - Gia Lai
Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Thay đổi người đại diện theo pháp luật, số tài khoản, địa chỉ doanh nghiệp... - Gia Lai
Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Chủ đầu tư (doanh nghiệp nhà nước) giao công ty theo qui định của chính phủ: chuyển sở hữu công ty cho tập thể người lao động. Tập thể người lao động thành lập công ty cổ phần - Gia Lai
Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh \Trường hợp mua bán nợ giữa các tổ chức tín dụng - Gia Lai
Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư - Gia Lai
Cấp hỗ trợ sau đầu tư\ Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Công ty mẹ giao toàn bộ dự án cho công ty con (hạch toán độc lập) sở hữu, quản lý - Gia Lai
Cấp hỗ trợ sau đầu tư \ Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\ Trường hợp chủ đầu tư sáp nhập với doanh nghiệp khác - Gia Lai
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án không phân cấp - Gia Lai

Menu