- Trang 9

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong tổng số 1.405 thủ tục hành chính.

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp - Hải Dương
Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký thỏa ước lao động tập thể - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký Nội quy lao động - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký Nội quy lao động - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký Nội quy lao động - Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ký Nội quy lao động - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký tăng lao động trong lĩnh vực nhà hàng - cửa hàng ăn uống – vũ trường – massage – karaoke – khách sạn – nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký tăng lao động - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký khai trình tình hình sử dụng lao động trong lĩnh vực nhà hàng - cửa hàng ăn uống – vũ trường – massage – karaoke – khách sạn – nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký thang lương, bảng lương - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký hệ thống thang, bảng lương - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký cấp thẻ lao động - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký cấp sổ lao động cho người lao động - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký cấp sổ lao động - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký báo cáo giảm lao động trong lĩnh vực nhà hàng - cửa hàng ăn uống – vũ trường – massage – karaoke – khách sạn – nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Menu