- Trang 5

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong tổng số 1.405 thủ tục hành chính.

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập khi doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài thời hạn dưới 90 ngày - Quảng Nam
Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập dưới 90 ngày - Quảng Nam
Tiếp nhận đăng ký quy chế trả lương đối với doanh nghỉêp nhà nước và các công ty cổ phần (chuyển đổi từ doanh nghiêp nhà nước) vận dụng thang lương, bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và các doanh nghỉệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp - Quảng Ngãi
Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể - Quảng Ngãi
Đăng ký Nội Quy lao động - Quảng Ngãi
Thông báo về người nước ngoài đến làm việc tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (không phải nơi mà người nước ngoài làm việc thường xuyên) - Quảng Ngãi
Thẩm định hồ sơ xếp hạng doanh nghiệp đối với công ty nhà nước, công ty cổ phần (chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước) vận dụng thang lương, bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp - Quảng Ngãi
Hồ sơ xin phép làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm - Quảng Ngãi
Giới thiệu doanh nghiệp xuất khẩu lao động về các địa phương tham gia tuyển chọn lao động đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng - Quảng Ngãi
Thủ tục đăng ký thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng - Quảng Nam
Thủ tục hợp đồng lao động trong huyện - Quảng Nam
Thẩm định Quỹ lương kế hoạch Giám đốc Doanh nghiệp nhà nước - Quảng Nam
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài - Quảng Nam
Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài - Quảng Nam
Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài - Quảng Nam
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài - Quảng Nam
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài - Quảng Nam
Cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp - Quảng Nam
Cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài - Quảng Nam
Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài - Quảng Nam

Menu