- Trang 4

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong tổng số 1.405 thủ tục hành chính.

Thủ tục Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm và cả năm - Quảng Ninh
Thủ tục Báo cáo tình hình người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề tại (nước, khu vực) (báo cáo sau khi hoàn thành Hợp đồng nhận thực tập) - Quảng Ninh
Thủ tục Báo cáo số lao động được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài (6 tháng đầu năm hoặc cả năm) - Quảng Ninh
Thủ tục Báo cáo số lao động được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài (6 tháng đầu năm hoặc cả năm) - Quảng Ninh
Thủ tục Báo cáo khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động - Quảng Ninh
Thủ tục Báo cáo danh sách trước ngang đối với người nước ngoài vào Việt Nam không phải cấp giấy phép lao động - Quảng Ninh
Thủ tục Báo cáo danh sách trước ngang đối với người nước ngoài vào Việt Nam không phải cấp giấy phép lao động - Quảng Ninh
Thủ tục Báo cáo danh sách lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề - Quảng Ninh
Thủ tục Báo cáo danh sách lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề - Quảng Ninh
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp - Quảng Ninh
Đăng ký định mức lao động - Quảng Nam
Đăng ký quy chế tiền lương - Quảng Nam
Đăng ký Hợp đồng cá nhân - Quảng Nam
Thủ tục gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài - Quảng Nam
Phê duyệt phương án sắp xếp lao động để vay vốn thanh toán cho người lao động đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế - Quảng Nam
Cấp sổ lao động - Quảng Nam
Cấp lại giấy phép cho người nước ngoài - Quảng Nam
Định hạng doanh nghiệp nhà nước - Quảng Nam
Đăng ký Đơn giá tiền lương Doanh nghiệp nhà nước - Quảng Nam
Đăng ký Thang lương, bảng lương - Quảng Nam

Menu