- Trang 3

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong tổng số 1.405 thủ tục hành chính.

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam - Quảng Trị
Tuyển chọn, quản Lý Lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức Phi Chính phủ Nước ngoài - Quảng Trị
Thủ tục Đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài - Quảng Ninh
Thủ tục Đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài - Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký đơn giá tiền lương của doanh nghiệp nhà nước - Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký đơn giá tiền lương của doanh nghiệp nhà nước - Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể - Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động - Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký Quỹ lương Hội đồng quản trị, tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước - Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký Quỹ lương Hội đồng quản trị, tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước - Quảng Ninh
Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp - Quảng Ninh
Thủ tục Xin phép huy động làm thêm từ 200 đến 300 giờ/người/năm - Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương - Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương - Quảng Ninh
Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài - Quảng Ninh
Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài - Quảng Ninh
Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài - Quảng Ninh
Thủ tục Báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động - Quảng Ninh
Thủ tục Báo cáo tình hình sử dụng lao động sáu tháng đầu năm (hoặc năm) và dự kiến tuyển dụng sáu tháng cuối năm (hoặc năm) - Quảng Ninh
Thủ tục Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm và cả năm - Quảng Ninh

Menu