- Trang 14

Đang xem kết quả 261 đến 280 trong tổng số 1.405 thủ tục hành chính.

Cấp phôi thẻ an toàn lao động - Đà Nẵng
Gia hạn Giấy phép lao động - Đà Nẵng
Cấp thêm giấy phép lao động - Đà Nẵng
Cấp mới Giấy phép lao động - Đà Nẵng
Cấp lại Giấy phép lao động - Đà Nẵng
Đăng ký hệ thống thang bảng lương - Đồng Nai
Cấp thêm giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Đà Nẵng
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Đà Nẵng
Cấp gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Đà Nẵng
Khai trình việc sử dụng lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ - Đồng Nai
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài - Đồng Nai
Đăng ký đơn giá tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước - Đồng Nai
Cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam - Đồng Nai
Cấp sổ lao động - Đồng Nai
Đăng ký đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ - Đắk Lắk
Đăng ký đơn giá tiền lương của các công ty nhà nước hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước - Đắk Lắk
Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp - Đắk Lắk
Đăng ký nội quy lao động - Đắk Lắk
Đăng ký hoặc sửa đổi, bổ sung hệ thống thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp - Đắk Lắk
Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp - Đắk Lắk

Menu