Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.405 thủ tục hành chính.

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động (đối với người nước ngoài được cấp giấy phép lao động lần đầu) - Bình Định
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động (đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực hoặc vô hiệu có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động) - Bình Định
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động (đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm công việc khác vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động) - Bình Định
Đăng ký định mức lao động - Bình Phước
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động. - Hà Nội
Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên
Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên
Cấp lại giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên
Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên
Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài vào làm việc để thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động) - Bạc Liêu
Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Bình Định
Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động - Bình Định
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động (đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động) - Bình Định
Tiếp nhận hồ sơ kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất - Bình Phước
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc
Gia hạn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc
Cấp lại giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc
Đăng ký thỏa ước lao động tập thể - An Giang

Menu