Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 477 thủ tục hành chính.

Gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp - Hà Tĩnh
Gia hạn Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi - Vĩnh Long
Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi - Vĩnh Long
Thẩm định cấp lại, gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động - Ninh Bình
Thẩm định, cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động - Ninh Bình
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài - Tây Ninh
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài - Tây Ninh
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động - Trà Vinh
Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài - Trà Vinh
Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài - Trà Vinh
Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc
Cấp lại giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên
Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp - Hà Tĩnh
Thành lập mới hoặc thành lập lại Trung tâm dịch vụ việc làm - Hà Tĩnh
Thẩm định, cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 1 và nhóm 4 - Ninh Bình
Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày - Tây Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế và nhà cung cấp dịch vụ - Tây Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam - Tây Ninh
Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đến Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của Cơ sở (nếu có) - Cần Thơ
Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở - Cần Thơ

Menu