Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 531 thủ tục hành chính.

Đăng ký đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người hưởng mới hoặc tỉnh khác chuyển đến - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Truy thu Bảo hiểm xã hội , Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Đăng ký đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội hàng tháng của người đã hết thời hạn hưởng, không còn tên trên danh sách chi trả - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng của người đã hết thời hạn hưởng, không còn tên trên danh sách chi trả - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Hoàn trả tiền đóng Bảo hiểm xã hội , Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ Bảo hiểm xã hội đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ Bảo hiểm Xã hội đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Giải quyết ngừng đóng Bảo hiểm Xã hội đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội hàng tháng đối với người hưởng mới hoặc tỉnh khác chuyển đến - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Báo giảm lao động và xác nhận sổ Bảo hiểm Xã hội đối với các trường hợp ngừng việc - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Điều chỉnh lao động, mức đóng và xác nhận sổ Bảo hiểm Xã hội đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu hoặc sáp nhập - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 6 tháng liên tục không nhận tiền, người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM không đến ký xác nhận định kỳ, người hưởng trợ cấp một lần có thời gian chưa đến nhận tiền từ 12 tháng trở lên - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Menu