Đang xem kết quả 1 đến 18 trong tổng số 18 thủ tục hành chính.

Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Quảng Nam
Sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng - Quảng Nam
Xây dựng đơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Phú Thọ
Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nam Định
Thẩm định dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất - Nam Định
Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Ninh Thuận
Đấu giá quyền sử dụng đất (đối với dự án có tổng trị giá tính theo giá khởi điểm lớn hơn 10 tỷ đồng) - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ
Đấu giá quyền sử dụng đất - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ
Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ
Thẩm định, phê duyệt phương án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Lâm Đồng
Thẩm định, phê duyệt phương án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Lâm Đồng
Thẩm định, phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Lâm Đồng
Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Long An
Phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Hải Phòng
Thẩm định phương án tổng thể Bồi thường hỗ trợ và tái định cư - Thái Bình
Thẩm định phương án chi tiết Bồi thường hỗ trợ và tái định cư - Thái Bình
Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện - Thái Bình

Menu