thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Công nghệ- Thực phẩm

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 2.607 thủ tục hành chính.

Chấp thuận đăng ký Hiến chương, Điều lệ sửa đổi - Tây Ninh
Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một huyện - Trà Vinh
Đề nghị tổ chức giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo - Trà Vinh
Đề nghị tổ chức Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở - Trà Vinh
Đề nghị tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo - Trà Vinh
Đề nghị đăng ký hội đoàn tôn giáo trong phạm vi cấp huyện - Trà Vinh
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành - Trà Vinh
Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Tây Ninh
Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc nhà tu hành - Trà Vinh
Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng - Cà Mau
Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Tây Ninh
Đăng ký sinh hoạt điểm nhóm Tin lành - Tây Ninh
Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo - Tây Ninh
Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng - Tây Ninh
Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng vào năm sau - Tây Ninh
Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo - Tây Ninh
Tiếp nhận đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử - Tây Ninh
Tiếp nhận đăng ký người vào tu của người phụ trách cơ sở tôn giáo - Phú Yên
Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam - Phú Yên
Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện - Phú Yên

Menu