Đang xem kết quả 1 đến 12 trong tổng số 12 thủ tục hành chính.

Đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với trường hợp Giấy xác nhận nội dung đăng ký quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng - An Giang
Đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với trường hợp đăng ký lại và áp dụng đối với cơ sở đã được xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc giấy xác nhận hết thời hạn hiệu lực - An Giang
Đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với trường hợp đăng ký lần đầu và áp dụng đối với cơ sở chưa được xác nhận đăng ký quảng cáo hoặc cơ sở đã được xác nhận nhưng bị hủy bỏ - An Giang
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Đối với cơ sở đăng ký lần đầu) - Thái Nguyên
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băngrôn, phương tiện giao thông, vật phát quang đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn - Vĩnh Long
Cấp phép thực hiện quảng cáo ngoài trời hàng hóa dịch vụ trong lĩnh vực Nông nghiệp - Lai Châu
Giấy phép thực hiện quảng cáo - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (trên 40m2) - Long An
Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (dưới 40m2) - Long An
Cấp giấy phép hoạt động quảng cáo ngoài trời hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp - Hà Giang
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp - Hà Giang
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Đối với cơ sở đăng ký lại) - Thái Nguyên

Menu