Đang xem kết quả 1 đến 13 trong tổng số 13 thủ tục hành chính.

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu. Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi - An Giang
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu. Đối với cơ sở có diện tích từ 300m2 trở lên hoặc khối tích từ 1000m3 trở lên. Trường hợp cấp mới - An Giang
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu. Đối với cơ sở có diện tích từ 300m2 trở lên hoặc khối tích từ 1000m3 trở lên. Trường hợp cấp lại do hết hạn - An Giang
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu. Đối với cơ sở có diện tích dưới 300m2 hoặc khối tích dưới 1000m3. Trường hợp cấp lại do hết hạn - An Giang
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Thừa Thiên Huế
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Thừa Thiên Huế
Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Thừa Thiên Huế
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Thừa Thiên Huế
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu - Tây Ninh
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị mất, cháy, tiêu hủy dưới hình thức khác) - Tây Ninh
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Tây Ninh
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực) - Tây Ninh

Menu