Đang xem kết quả 1 đến 17 trong tổng số 17 thủ tục hành chính.

Thẩm định giá vật liệu đến chân công trình - Hà Giang
Thẩm định dự án đầu tư, nguồn vốn Ngân sách Nhà nước - Đà Nẵng
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành - Đà Nẵng
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Đắk Nông
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã - Đắk Nông
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Đắk Nông
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã - Đắk Nông
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã - Điện Biên
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện - Điện Biên
Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã - Điện Biên
Thẩm định, phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước - Đà Nẵng
Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước - Kon Tum
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã - Sóc Trăng
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước) - Sóc Trăng
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã - Sóc Trăng
Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng nguồn vốn không phải vốn ngân sách trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (có tổng mức đầu tư ≤ 15 tỷ đồng) - Bình Dương

Menu