Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 77 thủ tục hành chính.

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công (Hệ thống VNACCS) - Bộ Tài chính
Thanh khoản hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài (Hệ thống VNACCS) - Bộ Tài chính
Xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài (Hệ thống VNACCS) - Bộ Tài chính
Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất (thực hiện trên Hệ thống VNACCS) - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan (thực hiện trên Hệ thống VNACCS) - Bộ Tài chính
Thông báo, điều chỉnh, kiểm tra định mức đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài (Hệ thống VNACCS) - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại (Hệ thống VNACCS) - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại (Hệ thống VNACCS) - Bộ Tài chính
Thông báo, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư và đăng ký sản phẩm xuất khẩu (Hệ thống VNACCS) - Bộ Tài chính
Đề nghị cấp, tạm dừng, hủy tài khoản truy nhập đối với người khai Hải quan - Bộ Tài chính
Thủ tục thuế điện tử - Bộ Tài chính
Sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan (Hệ thống VNACCS) - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh trường hợp tổ chức, cá nhân là đại lý giao nhận - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh trường hợp tổ chức cá nhân là đại lý hãng tàu - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh trường hợp tổ chức cá nhân là đại lý hãng tàu - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh trường hợp tổ chức cá nhân là đại lý giao nhận - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh đối với tổ chức, cá nhân là hãng hang không - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay nhập cảnh trường hợp tổ chức cá nhân là hãng hàng không - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay nhập cảnh trường hợp cá nhân tổ chưc là đại lý giao nhận - Bộ Tài chính

Menu