Đang xem kết quả 1 đến 11 trong tổng số 11 thủ tục hành chính.

Đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế - Bộ Tài chính
Đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế - Bộ Tài chính
Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu lần đầu cho dự án đầu tư - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng được đưa vào bán ở thị trường nội địa - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng được đưa vào bán ở thị trường nội địa - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế - Bộ Tài chính
Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng là thuyền viên làm việc trên tàu biển vận tải quốc tế - Bộ Tài chính
Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng là người xuất cảnh, quá cảnh mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu xuất cảnh - Bộ Tài chính
Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng là hành khách trên tàu bay xuất cảnh mua hàng miễn thuế trên tàu bay - Bộ Tài chính
Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng là người chờ xuất cảnh mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong nội thành - Bộ Tài chính
Hoàn thuế đối với các trường hợp được xét hoàn thuế, không thu thuế theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tài chính

Menu