Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 67 thủ tục hành chính.

Cấp lại đăng ký phương tiện vận tải thủy nội địa mất do bị chìm, Cháy - Phú Thọ
Cấp lại đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác - Phú Thọ
Cấp đăng ký cho phương tiện thuỷ nội địa đổi chủ đối với phương tiện từ tỉnh ngoài về - Phú Thọ
Cấp lại đăng ký phương tiện thuỷ nội địa bị mất vì lý do khác - Phú Thọ
Thẩm định cấp mới đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với trường hợp thay đổi tính năng kỹ thuật) - Phú Thọ
Thẩm định cấp mới đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với trường hợp thay đổi trụ sở hoặc hộ khẩu sang tỉnh khác) - Phú Thọ
Thẩm định cấp mới đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu) - Phú Thọ
Thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với trường hợp bị mất, vì lý do khác) - Phú Thọ
Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - Hòa Bình
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác - Hòa Bình
Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác - Hòa Bình
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật - Hòa Bình
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật - Hòa Bình
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký - Hòa Bình
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký - Hòa Bình
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký - Hòa Bình
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký - Hòa Bình
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu - Hòa Bình
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu - Hòa Bình
Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa - Hòa Bình

Menu