Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 44 thủ tục hành chính.

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình khắc phục lụt bão - Quảng Ngãi
Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình thuỷ lợi đê điều nhóm c - Phú Thọ
Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi đê điều nhóm C - Phú Thọ
Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình - Hòa Bình
Thẩm định thiết kế, cơ sở các công trình thuộc dự án nhóm C - Đồng Nai
Thẩm định thiết kế, cơ sở các công trình nhóm B - Đồng Nai
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C - Đồng Nai
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình dưới 15 tỷ đồng - Đồng Nai
Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nội đồng - Nam Định
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thuỷ lợi, đê điều và các công trình chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc dự án nhóm B, C - Nam Định
Tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở công trình thủy lợi, đê điều và các công trình chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc dự án nhóm B, C - Nam Định
Thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, đê điều nhóm B - Nam Định
Thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi, đê diều nhóm C - Nam Định
Thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều nhóm B - Nam Định
Thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi, đê diều nhóm C - Nam Định
Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nội đồng - Nam Định
Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nhóm C - Nam Định
Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nhóm B - Nam Định
Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nhóm C - Nam Định
Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nhóm B - Nam Định

Menu