Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 72 thủ tục hành chính.

Hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về đang lưu trú tại Cơ sở hỗ trợ nạn nhân - Lâm Đồng
Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện - Lâm Đồng
Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Lâm Đồng
Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Lâm Đồng
Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi - Lâm Đồng
Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi - Lâm Đồng
Cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật - Lâm Đồng
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Trà Vinh
Xác nhận công bố hợp quy phân bón vô cơ - Trà Vinh
Cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật - Lâm Đồng
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội - Lâm Đồng
Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân - Hà Nội
Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở - Phú Yên
Thông báo tổ chức quyên góp - Hòa Bình
Cho phép tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài thông qua chương trình, dự án hoặc phi dự án - Phú Thọ
Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế - Trà Vinh
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước - Trà Vinh
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước - Trà Vinh
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu - Trà Vinh
Chi trả tiền bồi thường - Trà Vinh

Menu