Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 281 thủ tục hành chính.

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh
Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên đối với trường hợp tiếp nhận thành viên mới với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh
Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh
Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh
Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh
Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh
Thủ tục giải thể công ty cổ phần (áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp) - Quảng Ninh
Thay đổi vốn điều lệ công ty đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào Khu công nghiệp thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Công ty Cổ phần - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào Khu công nghiệp thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào Khu công nghiệp thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Ninh
Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào Khu công nghiệp thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào Khu công nghiệp thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Công ty Cổ phần - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào Khu công nghiệp thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Ninh
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp - Quảng Ninh
Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào Khu công nghiệp thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Công ty Cổ phần - Quảng Ninh

Menu