Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 110 thủ tục hành chính.

Xác nhận đơn xin chuyển vị trí đất ở - Quảng Nam
Xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức - Quảng Nam
Xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân - Quảng Nam
Xác nhận quyền sở hữu nhà ở - Quảng Nam
Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp - Quảng Ngãi
Xác nhận hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa đất - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ giao đất của hộ gia đình, cá nhân - Quảng Nam
Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên đấu giá quyền sử dụng đất - Quảng Nam
Xác nhận đơn xin thừa kế quyền sử dụng đất gồm văn bản phân chia tài sản thừa kế và văn bản nhận tài sản thừa kế - Quảng Nam
Xác nhận đất không có tranh chấp, không vi phạm quy hoạch - Quảng Nam
Xác nhận tình trạng bất động sản - Quảng Nam
Xác nhận tình trạng bất động sản - Quảng Nam
Xác nhận tính pháp lý của thửa đất - Quảng Nam
Xác nhận nguồn gốc đất - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất trong trường hợp đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất không đo vẽ theo tài liệu bản đồ (một người nhận trọn thửa, trọn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình cá nhân hoặc tổ chức - Quảng Nam
Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân - Quảng Nam

Menu