thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Vi phạm hành chính

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.897 thủ tục hành chính.

Khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Hà Nội
Khen thưởng Huân chương Lao động; Huân chương Độc lập; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao vàng - Hà Nội
Khen thưởng Cờ Thi đua Chính phủ - Hà Nội
Khen thưởng Chiến sỹ thi đua toàn quốc - Hà Nội
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến - Phú Yên
Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở - Phú Yên
Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa - Phú Yên
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến- Phú Yên
Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh - Phú Yên
Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đối ngoại - Phú Yên
Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất - Phú Yên
Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh, theo đợt hoặc chuyên đề - Phú Yên
Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề - Phú Yên
Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc - Phú Yên
Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh - Phú Yên
Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh - Phú Yên
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề - Phú Yên
Tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh - Cà Mau
Khen thưởng chuyên đề cấp nhà nước (Huân chương lao động hạng III, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) - Đồng Nai
Hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng” - Đồng Nai

Menu