Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 93 thủ tục hành chính.

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Hà Nam
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Hà Nam
Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn - Vĩnh Long
Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang
Cấp giấy mua công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang
Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang
Cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang
Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ - Hà Nội
Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ - Hà Nội
Cấp giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ - Hà Nội
Cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh trật tự để làm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện - Quảng Ninh
Cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (nhà nghỉ, nhà trọ) tại Công an xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh
Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh Gia Lai - Gia Lai
Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh - Gia Lai
Cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh Gia Lai - Gia Lai
Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh Gia Lai - Gia Lai
Xác nhận bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Đồng Tháp
Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn
Cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh - Bắc Kạn
Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh - Bắc Kạn

Menu