Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 199 thủ tục hành chính.

Thu hồi Giấy phép trong trường hợp chia tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Quảng Ninh
Cấp lại hoặc đổi Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân mất hoặc hư hỏng giấy phép) - Quảng Ninh
Tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Quảng Ninh
Thủ tục tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Hòa Bình
Thủ tục sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Hòa Bình
Thủ tục hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Hòa Bình
Chấp thuận việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc) - Hòa Bình
Chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ quỹ tín dụng nhân dân vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước - Hòa Bình
Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) cơ sở - Hòa Bình
Cấp giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân - Hòa Bình
Điều chỉnh thông tin ngân hàng khi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có sự thay đổi - Gia Lai
Chấp thuận thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Gia Lai
Chấp thuận thay đổi chức danh Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Gia Lai
Chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương - Gia Lai
Thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở giải thể tự nguyện theo nghị quyết của Đại hội thành viên - Gia Lai
Thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị phá sản - Gia Lai
Thu hồi Giấy phép trong trường hợp chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Gia Lai
Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Gia Lai
Thay đổi phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Gia Lai
Thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Gia Lai

Menu