Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 74 thủ tục hành chính.

Khai gia hạn thời hạn nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC - Bộ Tài chính
Khai gia hạn thời hạn nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp phải nộp năm 2011 doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động theo quy định tại Thông tư số 170/2011/TT-BTC - Bộ Tài chính
Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên tỷ lệ % tính trên doanh thu - Ninh Thuận
Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Ninh Thuận
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn - Ninh Thuận
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu - Ninh Thuận
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản - Ninh Thuận
Khai quyết toán khoản lỗ do chấm dứt dự án đầu tư ở nước ngoài mà doanh nghiệp Việt Nam phải gánh chịu - Bộ Tài chính
Khai gia hạn thời hạn nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp của Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được gia hạn năm 2010 tiếp tục được gia hạn theo Thông tư số 52/2011/TT-BTC - Bộ Tài chính
Khai gia hạn thời hạn nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC - Bộ Tài chính
Khai gia hạn thời hạn nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp của Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được gia hạn năm 2010 tiếp tục được gia hạn theo Thông tư số 52/2011/TT-BTC - Bộ Tài chính
Khai gia hạn thời hạn nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động theo quy định tại Thông tư số 170/2011/TT-BTC - Bộ Tài chính
Khai gia hạn thời hạn nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC - Bộ Tài chính
Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính (truờng hợp kê khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu) - Bộ Tài chính
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý (trường hợp kê khai theo chi phí thực tế phát sinh) - Bộ Tài chính
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu - Hòa Bình
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý - Hòa Bình
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho tổ chức kinh doanh khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất - Hòa Bình
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý - Hòa Bình
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý - Hòa Bình

Menu