Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 173 thủ tục hành chính.

Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - Quảng Trị
Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng - Hà Tĩnh
Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng - Hà Tĩnh
Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt - Hà Tĩnh
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Sơn La
Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính hết hạn - Quảng Trị
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Quảng Trị
Cấp giấy phép bưu chính phạm vi nội tỉnh - Cà Mau
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương - Hà Tĩnh
Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng - Hà Tĩnh
Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng - Hà Tĩnh
Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng - Hà Tĩnh
Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in ở địa phương - Hà Tĩnh
Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương - Hà Tĩnh
Thẩm định và phê duyệt Thiết kế thi công – Tổng dự toán dự án Công nghệ thông tin (đối với dự án Công nghệ thông tin do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư theo thẩm quyền được Ủy ban nhân dân cấp trên giao) - Hà Tĩnh
Thẩm định thiết kế sơ bộ (hoặc thiết kế cơ sở) dự án Công nghệ Thông tin - Hà Tĩnh
Thủ tục cấp Giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh - Sơn La
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh - Sơn La

Menu