Đang xem kết quả 1 đến 16 trong tổng số 16 thủ tục hành chính.

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước - Hậu Giang
Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhà nước - Đồng Tháp
Chuyển giao ứng dụng phần mềm kế toán ngân sách xã - Đồng Tháp
Hướng dẫn chế độ kế toán - Lạng Sơn
Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán (thi lần đầu) - Bộ Tài chính
Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán (thi lại) - Bộ Tài chính
Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách trung ương - Bộ Tài chính
Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp I thuộc địa phương - Bộ Tài chính
Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp I thuộc trung ương, đơn vị sự nghiệp do cơ quan Nhà nước thành lập tự cân đối thu- chi thuộc trung ương - Bộ Tài chính
Giám định kế toán tài chính - Bình Thuận
Thủ tục bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kế toán trưởng - Bộ Tài chính
Sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính
Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Các đơn vị kế toán do Hội đồng nhân dân các cấp quản lý - Bộ Tài chính
Thủ tục ký hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng - Bộ Tài chính
Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp II, III - Bộ Tài chính
Sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp - Bạc Liêu

Menu