Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 67 thủ tục hành chính.

Đăng ký di chuyển đối với Người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) khi được gọi vào học tại các trường - Hà Nam
Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) được cơ quan, tổ chức cử đi công tác ở nước ngoài từ một năm trở lên - Hà Nam
Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) được phép ra nước ngoài về việc riêng từ 1 năm trở lên - Hà Nam
Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) được cơ quan, tổ chức cử đi công tác ở nước ngoài từ 3 tháng đến dưới 1 năm - Hà Nam
Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ được phép ra nước ngoài về việc riêng từ 3 tháng đến dưới 1 năm - Hà Nam
Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện đối với Người sẵn sàng nhập ngũ - Hà Nam
Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ huyện này sang huyện khác đối với Người sẵn sàng nhập ngũ - Hà Nam
Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ - Hà Nam
Đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự - Hà Nam
Đăng ký bổ sung nghĩa vụ quân sự - Hà Nam
Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị được phép ra nước ngoài vì việc riêng từ 3 tháng đến dưới 1 năm - Hà Nam
Đăng ký bổ sung đối với người sẵn sàng nhập ngũ - Hà Nam
Đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần đầu - Hà Nam
Đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) - Hà Nam
Xóa đăng ký đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) khi không còn giữ chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự - Hà Nam
Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị đã được xếp vào đơn vị dự bị động viên, khi vắng mặt khỏi nơi cư trú từ 10 ngày trở lên - Hà Nam
Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện đối với Quân nhân dự bị - Hà Nam
Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ huyện này sang huyện khác đối với Quân nhân dự bị - Hà Nam
Đăng ký bổ sung đối với Quân nhân dự bị - Hà Nam
Đăng ký vào ngạch dự bị đối với Công dân nam giới hết 25 tuổi mà chưa phục vụ tại ngũ; Phụ nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có chuyên môn cần cho quân đội - Hà Nam

Menu