Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 952 thủ tục hành chính.

Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương - Hà Nam
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương - Hà Nam
Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực - Hà Nam
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương - Hà Nam
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương - Hà Nam
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với công trình điện được đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn - Hà Nam
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép trong hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương - Hà Nam
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép trong hoạt động phân phối điện cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03MVA đối với các khu vực đô thị tại địa phương - Hà Nam
Thẩm tra, thẩm định thiết kế công trình điện đối với công trình không sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Hà Nam
Thẩm tra, thẩm định thiết kế công trình điện sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn ngân sách nhà nước, công trình sử dụng vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, công trình đầu tư bằng vốn xây dựng cơ bản tập trung, công trình được đầu tư theo hình thức: BT, BOT, BTO, PPP, và những công trình đầu tư bằng những nguồn vốn hỗn hợp khác - Hà Nam
Cấp Giấy phép tư vấn quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia - Bộ Công thương
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia - Bộ Công thương
Cấp giấy phép tư vấn quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Bộ Công thương
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Bộ Công thương
Gia hạn Giấy phép tư vấn quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia - Bộ Công thương
Cấp Giấy phép Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương - Quảng Bình
Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương - Quảng Bình
Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương - Quảng Bình
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống - Khánh Hòa
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống - Khánh Hòa

Menu