Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 54 thủ tục hành chính.

Ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có - Bắc Giang
Phân loại thôn, tổ dân phố - Bắc Giang
Chuyển thôn thành tổ dân phố - Bắc Giang
Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới (gồm cả chia, tách, sáp nhập để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới) - Bắc Giang
Quyết định phê chuẩn bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân cấp xã - Bắc Giang
Phân loại ấp, khóm - Cà Mau
Thành lập ấp mới, khóm mới - Cà Mau
Xác nhận điều chỉnh, nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã; mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã - Phú Yên
Xác nhận kết quả tuyển dụng, điều chỉnh, nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã; mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã - Phú Yên
Thành lập, thôn, buôn, khu phố - Phú Yên
Thành lập, thôn, buôn, khu phố - Phú Yên
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện, thành phố - Phú Yên
Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện, thành phố - Phú Yên
Xét công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em - TP Hồ Chí Minh
Thủ tục thành lập thôn bản - Hòa Bình
Thủ tục Phê chuẩn kết quả bầu cử, Phê chuẩn kết quả bầu cử và miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố - Hòa Bình
Sáp nhập, chia, tách, thành lập ấp, khóm - Đồng Tháp
Phê chuẩn kết quả bầu cử (lần đầu hoặc bổ sung) thành viên Ủy ban nhân dân cấp huyện - Đồng Tháp
Phê chuẩn kết quả bầu cử (lần đầu hoặc bổ sung) Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện - Đồng Tháp
Chia tách, thành lập mới thôn, buôn, bon - Đăk Nông

Menu