Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 37 thủ tục hành chính.

Giám định phúc quyết tai nạn lao động - Quảng Bình
Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người đang làm việc, người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát - Hà Giang
Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hướng trợ cấp một lần (bao gồm người đang làm việc, người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát - Gia Lai
Biên bản giám định thương tật (Giám định tai nạn lao động) - Bắc Kạn
Biên bản giám định thương tật (Giám định lại tai nạn lao động) - Bắc Kạn
Biên bản giám định khả năng lao động (dành cho đối tượng đang làm việc) - Bắc Kạn
Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người đang làm việc; người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát - Bình Định
Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định y khoa (gọi là người yêu cầu) - Bình Định
Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động - Ninh Bình
Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định Y khoa (gọi là người yêu cầu) - Hà Nam
Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người đang làm việc, người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát - Hà Nam
Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp một lần (bao gồm người đang làm việc; người đã nghỉ việc) và người bị tai nạm lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát - Hải Dương
Thủ tục Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người đang làm việc; người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát - Hậu Giang
Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định y khoa - Hải Dương
Thủ tục Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định y khoa (gọi là người yêu cầu) - Hậu Giang
Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát - Quảng Bình
Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp - Quảng Bình
Giám định tai nạn lao động tái phát - Quảng Bình
Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội - Quảng Bình
Giám định khả năng lao động lần đầu đối với người lao động đang làm việc - Quảng Bình

Menu