Đang xem kết quả 1 đến 18 trong tổng số 18 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép, chứng chỉ CITES nhập khẩu mẫu vật không vì mục đích thương mại (nghiên cứu khoa học, ngoại giao) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy phép, chứng chỉ CITES nhập khẩu mẫu vật không vì mục đích thương mại (triển lãm, biểu diễn xiếc) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm - Đồng Tháp
Cấp giấy phép, chứng chỉ CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật không vì mục đích thương mại (triển lãm, biểu diễn xiếc) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật để triển lãm, biểu diễn xiếc không vì mục đích thương mại - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp chứng chỉ, giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật vì mục đích thương mại - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật vì mục đích thương mại - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy phép, chứng chỉ CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật không vì mục đích thương mại (nghiên cứu khoa học, ngoại giao) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy phép CITES xuất khẩu sản phẩm từ gỗ quy định tại Phụ lục II của CITES - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép CITES xuất khẩu sản phẩn làm từ gỗ quy định tại Phụ lục II, III của Công ước CITES vì mục đích thương mại - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nghiên cứu khoa học, ngoại giao - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép CITES nhập khẩu mẫu vật vì mục đích nghiên cứu khoa học, ngoại giao - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép CITES nhập khẩu mẫu vật triển lãm, biễu diễn xiếc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép CITES nhập khẩu mẫu vật không phải là động vật sống vì mục đích thương mại - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp chứng chỉ, giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật săn bắn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật săn bắn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp chứng chỉ, giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật tiền Công ước - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật tiền Công ước - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Menu