Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 46 thủ tục hành chính.

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ - Thành phố Hồ Chí Minh
Chỉnh lý tài liệu - Bình Phước
Đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản - Vĩnh Long
Sử dụng tài liệu lưu trữ nhà nước - Quảng Ninh
Thẩm tra tài liệu hết giá trị - Hà Giang
Cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ - Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ký sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Hồ Chí Minh
Thu thập hồ sơ, tài liệu - Đồng Tháp
Phục vụ tra cứu, cung cấp tài liệu - Đồng Tháp
Chứng thực tài liệu lưu trữ - Đà Nẵng
Yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ - Đà Nẵng
Thẩm định tài liệu hết giá trị - Đà Nẵng
Thẩm tra tài liệu hết giá trị (đối với tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế nhà nước) - Đà Nẵng
Khai thác tài liệu thuộc phạm vi phổ biến rộng rãi và Khai thác tài liệu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước - Điện Biên
Thủ tục thu tài liệu lưu trữ - Bắc Giang
Thẩm định danh mục thành phần tài liệu nộp lưu, thẩm tra danh mục tài liệu loại, hết giá trị - Bắc Giang
Thủ tục khai thác tài liệu lưu trữ thông thường - Bắc Giang
Quy trình khai thác tài liệu lưu trữ thông thường - Bắc Giang
Thủ tục khai thác tài liệu lưu trữ quý hiếm - Bắc Giang

Menu