Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 487 thủ tục hành chính.

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp thông báo đăng ký kiểm tra Nhà nước về hàng nhập khẩu - Đồng Nai
Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - Hà Nam
Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận - Hà Nam
Cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ- Đồng Nai
Cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Đồng Nai
Công bố hợp chuẩn - Quảng Trị
Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia - Tây ninh
Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận - Bộ Khoa học và Công nghệ
Xét tặng giải thưởng quốc gia - Vĩnh Long
Công bố hợp quy - Quảng Trị
Công bố hợp chuẩn - Quảng Trị
Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật - Quảng Ninh
Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật - Quảng Ninh
Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia - Quảng Ninh
Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo - Quảng Ninh
Thông báo kết quả kiểm tra, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa - Quảng Ninh
Giải quyết khiếu nại, tố cáo về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng - Quảng Ninh

Menu