Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 301 thủ tục hành chính.

Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ - Phú Yên
Chứng thực lưu trữ - Phú Yên
Tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập - Đồng Tháp
Điều chỉnh, bổ sung thành viên tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành - Đồng Tháp
Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập - Đồng Tháp
Cấp bản sao - Phú Yên
Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc - Phú Yên
Thành lập thôn mới, khu phố mới - Phú Yên
Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh - Phú Yên
Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập - Hà Tĩnh
Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập - Hà Nam
Thành lập tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành - Đồng Tháp
Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp - Đồng Tháp
Tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập - Đồng Tháp
Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể cơ quan hành chính - Đồng Tháp
Thành lập cơ quan hành chính - Đồng Tháp
Công nhận Ban vận động thành lập Hội - Bình Phước
Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập - Phú Yên
Tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập - Phú Yên
Quỹ tự giải thể - Phú Yên

Menu