Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 245 thủ tục hành chính.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Hà Tĩnh
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất - Hà Tĩnh
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Hà Tĩnh
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Hà Tĩnh
Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Hà Tĩnh
Cấp Giấy xác nhận cơ sở khai thác khoáng sản đã hoàn thành các nội dung của Đề án cải tạo phục hồi môi trường/Đề án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung - Hà Tĩnh
Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết - Hà Tĩnh
Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án - Hà Tĩnh
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - Hà Tĩnh
Cung cấp thông tin đất đai - Bình Phước
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót - Bình Phước
Tách thửa hoặc hợp thửa đất - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển - Hà Tĩnh
Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Hà Tĩnh
Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Hà Tĩnh
Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Hà Tĩnh
Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Hà Tĩnh
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Hà Tĩnh
Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển - Hà Tĩnh
Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt - Hà Tĩnh

Menu