thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Đầu tư

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 2.013 thủ tục hành chính.

Cấp, gia hạn, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản; thủ tục trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản; thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản; thủ tục cấp, gia hạn, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản; thủ tục trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; thủ tục chuyển quyền khai thác khoáng sản; thủ tục gia hạn, trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; thủ tục phê duyệt đề án đóng cửa mỏ; thủ tục nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ và quyết định đóng cửa mỏ; thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Ninh Thuận
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Trà Vinh
Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản - Trà Vinh
Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản - Phú Thọ
Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Phú Thọ
Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Trà Vinh
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản - Trà Vinh
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản - Trà Vinh
Xin tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn - Trà Vinh
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản - Trà Vinh
Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản - Trà Vinh
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Trà Vinh
Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản - Trà Vinh
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản - Trà Vinh
Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản - Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Phú Thọ
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản - Phú Thọ
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản - Phú Thọ
Lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Phú Thọ
Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản - Ninh Thuận

Menu