Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 94 thủ tục hành chính.

Khai thuế tài nguyên trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh - Ninh Thuận
Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên tỷ lệ % tính trên doanh thu - Ninh Thuận
Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác - Ninh Thuận
Khai thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN - Ninh Thuận
Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác - Ninh Thuận
Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh - Ninh Thuận
Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu - Ninh Thuận
Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng - Ninh Thuận
Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư - Ninh Thuận
Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ - Ninh Thuận
Khai thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh - Hòa Bình
Khai thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh - Hòa Bình
Khai thuế Giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng - Hòa Bình
Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên Giá trị gia tăng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ - Hòa Bình
Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trực tiếp trên doanh thu - Hòa Bình
Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ - Hòa Bình
Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ - Hòa Bình
Khai quyết toán thuế giá trị gia tăng năm theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng - Hòa Bình
Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư - Hòa Bình
Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư - Hòa Bình

Menu