Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 21 thủ tục hành chính.

Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi - Yên Bái
Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Hà Nội
Gia hạn Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Thanh Hóa
Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Xác định và cấp lại giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Đề nghị Giám định mức độ khuyết tật - Bắc Giang
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật, cấp lại Giấy xác nhận mức độ khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật - Bắc Giang
Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi - Bắc Giang
Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi - Bắc Giang
Xác nhận đơn đăng ký học nghề cho lao động nông thôn - Hà Nam
Xác nhận hồ sơ hỗ trợ chính sách ban đầu và vay vốn cho lao động đi xuất khẩu - Hậu Giang
Giám định để thực hiện chế độ tử tuất - Tiền Giang
Xác nhận đơn đề nghị cho vay vốn và hỗ trợ người lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài - Hà Nam
Đăng ký hồ sơ xin xác nhận sử dụng nhiều lao động nữ - Tây Ninh
Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Thanh Hóa
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ - Vĩnh Long

Menu