Đang xem kết quả 1 đến 14 trong tổng số 14 thủ tục hành chính.

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề - Hướng thiện - Bắc Ninh
Thành lập Trường Trung cấp nghề tư thục - Tuyên Quang
Thành lập Trường Trung cấp nghề công lập - Tuyên Quang
Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
Quyết định về việc giải thể Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề - Hướng thiện - Bắc Ninh
Giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
Giải thể trường cao đẳng nghề, giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với cơ sở giáo dục và doanh nghiệp - Bắc Kạn
Quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thành lập trường cao đẳng nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Menu