Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 727 thủ tục hành chính.

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng) - Thừa Thiên Huế
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hết hiệu lực)- Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với từng loại thực phẩm của một cơ sở sản xuất và chưa được xác nhận nội dung quảng cáo hoặc sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bị hủy bỏ)- Thừa Thiên Huế
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Vĩnh Long
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Vĩnh Long
Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo - Vĩnh Long
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh
Tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài đặt tại địa bàn tỉnh - Hậu Giang
Tiếp nhận hồ sơ xin cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài đặt tại địa bàn tỉnh - Hậu Giang
Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng – rôn - Tiền Giang
Tiếp nhận nội dung thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo và phương tiện giao thông - Hòa Bình
Thông qua nội dung quảng cáo hội thảo (trên các phương tiện thông tin của địa phương) - Cà Mau
Thông báo đoàn người thực hiện quảng cáo - Cà Mau
Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm trong trường hợp có thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc Giấy xác nhận hết thời hạn hiệu lực - Thanh Hóa
Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với cơ sở chưa được xác nhận đăng ký quảng cáo hoặc cơ sở đã được xác nhận nhưng bị hủy bỏ (thực phẩm sản xuất để tiêu thụ nội địa) - Thanh Hóa
Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, bandroll - Thừa Thiên Huế
Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo - Thừa Thiên Huế
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - An Giang
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - An Giang

Menu