Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 945 thủ tục hành chính.

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch - Ninh Thuận
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung - Trà Vinh
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu - Trà Vinh
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung - Trà Vinh
Thẩm định đồ án thiết kế đô thị, đồ án thiết kế đô thị riêng - Trà Vinh
Thẩm định đồ án quy hoạch chung - Trà Vinh
Thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng - Trà Vinh
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng đối với giấy phép di dời công trình - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng đối với giấy phép xây dựng cho dự án - Trà Vinh
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết - Trà Vinh
Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu - Trà Vinh
Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các dự án - Hà Tĩnh
Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến theo giai đoạn - Trà Vinh
Thẩm định công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng - Trà Vinh
Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn - Hà Tĩnh
Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới - Hà Tĩnh

Menu