Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 23 thủ tục hành chính.

Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư (mức 02) - Đồng Nai
Thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật (mức 02) - Đồng Nai
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (mức 02) - Đồng Nai
Thẩm định dự án đầu tư (mức 02) - Đồng Nai
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (mức 2) - Đồng Nai
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư - Điện Biên
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư - Điện Biên
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư - Điện Biên
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư - Điện Biên
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư - Điện Biên
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư - Điện Biên
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng - Hà Giang
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình - Hà Giang
Tạm ứng Kế hoạch vốn Xây dựng cơ bản - Bình Phước
Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư - Thừa Thiên Huế
Giới thiệu địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng công trình - Bắc Ninh
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư - Sóc Trăng
Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình đầu tư xây dựng công nghiệp - Bắc Ninh
Thẩm định, phê duyệt bổ sung gia hạn thời gian thi công công trình - Vĩnh Phúc
Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình - Vĩnh Phúc

Menu