Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.110 thủ tục hành chính.

Thẩm định kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu - Tây Ninh
Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn - Tây Ninh
Thẩm định hồ sơ mời thầu gói xây lắp quy mô nhỏ - Tuyên Quang
Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn - Tuyên Quang
Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa - Tuyên Quang
Thẩm định kế hoạch đấu thầu - Tuyên Quang
Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu - Tuyên Quang
Phê duyệt hồ sơ mời thầu - Tây Ninh
Thẩm định kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu - Tây Ninh
Thẩm định hồ sơ mời thầu Xây lắp - Tây Ninh
Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ - Tây Ninh
Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn - Tây Ninh
Xử lý tình huống trong đấu thầu - Tuyên Quang
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu - Tuyên Quang
Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu - Tuyên Quang
Cung cấp và đăng tải thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu - Tuyên Quang
Gửi thư mời thầu gói thầu tư vấn dịch vụ tư vấn, đấu thầu hạn chế, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp - Tuyên Quang
Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp - Tuyên Quang
Thẩm định kết quả đấu thầu - Tuyên Quang
Sửa đổi hồ sơ mời thầu - Tuyên Quang

Menu