- Trang 12

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong tổng số 2.795 thủ tục hành chính.

Sáp nhập, chia tách trường Trung học chuyên nghiệp - Hà Nam
Sáp nhập, chia tách Trường Trung học cơ sở - Hà Nam
Sáp nhập, chia tách Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp - Hà Nam
Sáp nhập, chia tách Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hà Nam
Liên kết đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp - Hà Nam
Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư thiết bị đào tạo - Hà Giang
Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác theo chương trình giáo dục thường xuyên - Hà Giang
Thẩm định chất lượng giáo dục - Hà Giang
Thành lập trường tiểu học tư thục - Hà Giang
Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia - Hà Giang
Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục - Hà Giang
Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia - Hà Giang
Thành lập trường Mầm non tư thục - Hà Giang
Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia - Hà Giang
Thành lập trường Trung học phổ thông - Hà Giang
Giải thể trường Trung học phổ thông - Hà Giang
Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia - Hà Giang
Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông - Hà Giang
Đăng kí thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Hà Giang
Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Hà Giang

Menu