Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 94 thủ tục hành chính.

Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu dịch vụ tư vấn - Hà Nam
Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phê duyệt Hồ sơ mời thầu tư vấn - Quảng Nam
Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn (đối với gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Quảng Nam
Thẩm định và phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn (đối với gói thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt) - Quảng Nam
Thẩm định và phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn (đối với dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền phê duyệt) - Quảng Nam
Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn (đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Quảng Nam
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng - Phú Thọ
Thẩm định Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn - Hà Nam
Thẩm định Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn - Hà Giang
Cấp giấy phép thầu đối với tổ chức nhà thầu nước ngoài hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng - Hải Dương
Thẩm định và phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị trên 05 tỷ đồng thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước - TP Hồ Chí Minh
Thẩm định Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn - Gia Lai

Menu