Thủ tục hành chính: Thuê nhà ở công vụ - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Thuê nhà ở công vụ - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-BS322
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định bố trí nhà ở công vụ của cấp có thẩm quyền; hợp đồng cho thuê nhà ở công vụ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng